Vedtægter for Forenede Danske Travamatører:
 
§1
Foreningens navn er Forenede Danske Travamatører.
Foreningens hjemsted er Danmark. Foreningen er stiftet 11. marts 1961.
 
§2
Foreningens formål er at samle alle danske travamatører i en sammenslutning, der skal varetage amatørsportens interesser i Danmark og i udlandet, samt fungere som forhandlingsorgan i alle forhandlinger med travselskaber og Centralforbund.
 
§3
Medlemskab af Forenede Danske Travamatører er obligatorisk for alle i Danmark hjemmehørende travamatørklubber eller hvor en sådan ikke findes, den lokale hesteejerforening, samt Dansk Montéforening. Kontingent for klubberne fastsættes hvert år på generalforsamlingen
 
§4
Alle der er indehaver af travamatørlicens eller montélicens, skal være medlem af FDT. Kontigentet pr. medlem (licensindehaver) fastsættes for hvert år på den årlige generalforsamling for efterfølgende år og skal være indbetalt inden den årlige generalforsamling.
 
§5
Bestyrelsen er ansvarlig for FDT´s midler, der kun må anvendes til travsportslige formål. Der kan kun disponeres over foreningens midler af formanden og et af bestyrelsen udpeget bestyrelsesmedlem i forening.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
De tilsluttede klubber kan ansøge om tilskud fra foreningens midler til afholdelse af amatørløb og lignende.
 
§6
Foreningen afholder den årlige generalforsamling inden udgangen af april måned. Dagsorden skal indeholde:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4) Fastsættelse af kontigent for licenshavere for det kommende år
5)Fastsættelse af kontingent fra klubberne for det kommende år
6) Forslag fra bestyrelse og klubber
7) Valg af formand (hvert andet år)
8) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
9) Valg af revisor og revisorsuppleant
10) Eventuelt
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden/bestyrelsen skrifligt i hænde senest den 15. februar, og disse forslag samt regnskab udsendes sammen med indkaldelsen.
 
§7
Bestyrelsen består af en formand samt 5 bestyrelsesmedlemmer. Er der stemmelighed ved afstemninger i bestyrelsen, er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.
Såvel formand som de 4 af bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne afgår skiftevis 2 og 2.
Der må ikke være mere end 2 medlemmer fra samme klub i bestyrelsen. I bestyrelsen er der derudover 1 repræsentant fra montéforeningen, som udpeges af denne. Bestyrelsen kan antage lønnet regnskabshjælp
Ved afgang , af valgte bestyrelsesmedlemmer, i tiden mellem to generalforsamlinger, indtræder de af generalforsamlingen valgte suppleanter i afgåendes sted. Ved indtrædelse af suppleant, ses bort fra reglen om kun 2 medlemmer fra hver klub
Den på generalforsamlingen valgte formand, samt den af bestyrelses udnævnte kasserer, er begge tegningsberettiget for foreningen.
 
§8
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når den måtte finde anledning dertil, og skal indkaldes af bestyrelsen, hvis et flertal af de tilsluttede klubber begærer det. Den begærede generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen senest 30 dage efter begæringens modtagelse. En sådan begæring skal indeholde skriftligt forslag til dagsorden.
 
§9
Såvel til ordinær som til ekstraordinær generalforsamling indkaldes de tilsluttede klubber enten ved almindeligt brev eller på e-mail, som skal være klubberne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Datoen for denne skal også offentligøres på FDT´s hjemmeside senest 14 dage før afholdelsen
Stemmeberettiget på generalforsamlingen er klubberne med hver 2 stemmer, samt bestyrelsen med 4 stemmer (formanden+3 udvalgt af bestyrelsen) .
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed.
Såfremt blot een klub ønsker det, skal afstemningen være skiftlig.
 
§10
Ethvert medlem af en klub, som er tilsluttet FDT, har ret at overvære generalforsamlingen. Fra hver tilsluttet FDT-klub har kun de 2 delegerede tale- og stemmeret på generalforsamlingen.
 
§11
Bestyrelsen er pligtig til at afholde møde, så ofte som forholdende kræver det.
 
§12
FDT tegner en kollektiv ulykkesforsikring, som samtlige indehavere af amatørlicens og montélicens, i henhold til Centralforbundets løbsbestemmelser § 19, er obligatorisk underkastet.
Præmien er indregnet i kontingentet til FDT, som afregner med forsikringsselskabet.
 
§13
Eksklusion af tilsluttede klubber kan ikke finde sted, men en tilsluttet klub kan efter afstemning fratages stemme- og taleret, såfremt klubben har gjort sig skyldig i en grov forseelse, såsom kontigentrestance o.lign.
Såfremt en tilsluttet klub ønsker at ekskludere et medlem, skal dette meddeles FDT´s bestyrelse til orientering.
 
§14
Uanset bestemmelsen om, at alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, kan vedtægtsændringer kun ske, hvis mindst 3/4 - skriver tre fjerdedele - af de stemmeberettigede stemmer herfor.
 
§15
Foreningen kan kun opløses, hvis der i alle tilsluttede klubber på generalforsamlingen er flertal for foreningens opløsning.
 
§16
Ophæves foreningen, skal dens midler tilfalde en travsporten tilhørende organisation efter generalforsamlingens bestemmelse.
 
Ovenstående vedtægter er vedtaget den 11. marts 1961, revideret den 6. marts 1978, den 21. marts 1984, den 6. marts 1985  den 19.marts 2010, og den 1.maj 2016.